Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího ProDerma s.r.o., se sídlem Sladovnická 1995/4, Bruntál 792 01, IČ 28641655, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36340.

Tento reklamační řád je závazný pro prodávajícího i kupujícího okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky kupujícího prodávajícím) a obě strany se zavazují jím řídit.

Kupující se stává vlastníkem zboží až okamžikem, kdy zaplatí cenu zboží. Cena zboží se považuje za zaplacenou momentem předání příslušné částky ve výši kupní ceny prodávajícímu, případně předání příslušné částky ve výši kupní ceny kurýrní resp. poštovní přepravě, případně připsáním příslušné částky ve výši kupní ceny na účet prodávajícího.

Záruka z případných vad na zboží se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané, zaplacené, dodané a převzaté kupujícím dle sjednaných podmínek v rámci objednávky. Záruka se vztahuje výhradně na zboží dodané prodávajícím s tím, že důkazem původu zboží je výrobní číslo, originální obal a identifikační kódy a přelepky prodávajícího. Bez všech těchto kompletních důkazů původu nebude záruka uznána. Důkazní tíhu původu zboží nese plně kupující. Další podmínkou záruky je, aby kupující při uplatnění záruky uvedl: popis vady, datum objednání, číslo objednávky, jméno a příjmení spotřebitele, adresu spotřebitele, e-mail, telefon, požadované plnění a předložil kopii dokladu o koupi. Pro reklamaci může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

Záruka se nevztahuje na poškození či nadměrné opotřebení zboží a dále na vady, způsobené užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží, zásahem vyšší moci.

Záruka z případných vad na zboží může být uplatněna výhradně po dobu záruční doby. Záruční doba trvá 24 měsíců (není-li výslovně sjednáno jinak) a počíná dnem zaplacení či převzetí zboží, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

O druhu vady a postupu při uplatnění vady v záruční době rozhoduje vždy prodávající. Pokud má zboží vadu již při převzetí, je kupující povinen do 5 kalendářních dnů o této skutečnosti písemně vyrozumět (doporučeným dopisem, případně e-mailem) prodávajícího. V tomto vyrozumění musí být uvedeno: popis vady, datum objednání, číslo objednávky, jméno a příjmení spotřebitele, adresa spotřebitele, e-mail, telefon, požadované plnění a předložena kopie dokladu o koupi. Pro reklamaci může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. K tomuto vyrozumění o vadě se prodávající do 5 kalendářních dnů písemně vyjádří e-mailem na adresu uvedenou ve vyrozumění. V případě, kdy prodávající již takto uzná vadu jako vadu podléhající záruce, navrhne také kupujícímu způsob jejího odstranění.

V ostatních případech na své náklady doručí kupující vadné zboží se všemi náležitostmi dle bodu 3. tohoto řádu prodávajícímu a ten do 14 dnů rozhodne, jedná-li se o vadu podléhající záruce či nikoliv. V případě, kdy k rozhodnutí, jedná-li se o vadu podléhající záruce, je potřeba nezávislého posudku, výše určená lhůta neplatí.

V případě, kdy má zboží v záruční době prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží za zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu. V ostatním má kupující nárok na opravu či doplnění.

V Bruntále 1. 1. 2015